Ca khúc: Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em (Tác giả: Vũ Thành An)